Farsi

خدمات داوطلبانه – چی است ؟

خدمات داوطلبانه یک تعهد  داوطلبانه در یک چارچوب ثابت است.  و در این چارچوب مکان و مدت این خدمات مشخص میشود.

خدمات داوطلبانه در مکان که منافع و رفاه همه مردم باشه، استفاده و انجام میشود.

خدمات داوطلبانه حد اقل شش ماه میباشد، و امکان تمدید به یک سال و یا بیشتر از یک سال امکان دارد.

داوطلبان اکثرا تمام روز کار میکنند، که این (۸)هشت ساعت در روز میباشه، بعضا خدمات دواطلبانه نیمه روز هم امکان دارد، که این در روز چهار (۴) یا شش (۶) ساعت میباشه.

داوطلبان در این خدمات پول جیبی دریافت میکنند، و همچنان پرداخت به ضندوق تامین اجتماعی وجود دارد.

داوطلبان به شکل منظلم در سمینار ها نیز شرکت میکنند و به این اساس این خدمات یک تحصیل هم است.

 

چرا خدمات داوطلبانه؟

خدمات داوطلبانه برای افرادی است که تازه وارد آلمان شده اند، و یک فرصت خوب است،

به طور مثال

  • اشنا شدن به مردم جدید
  • عملی شدن زبان المانی
  • بهترین اشنا شدن با زندګی و کار در المان
  • تجربه ګرفتن و توسعه دانش

 

کجا میشه پیدا کنم؟

سال اجتماعی داوطلبانه در کار رفاهی Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) و سال اکولوژیکی داوطلبانه در بخش حفاظت طبیعت ومحیط زیست Freiwillige Ökologische Jahr

(FÖJ) برای اشخاص زیر بیست وهفت (۲۷) سال ( حد اقل شانزده (۱۶) سال.

  • معلومات در باره ارايه سال اجتماعی دواطلبانه در کار رفاهی (FSJ) و سال اکولوژیکی دواطلبانه در بخش حفاظت طبیعت ومحیط زیست (FÖJ) در ساکسن انهالت درن این لینک : https://lsaurl.de/FSJlsa.

خدمات دواطلبانه فدرال المان  Bundesfreiwilligendienst (BFD) برای همه افراد (حد اقل شانزده ۱۶ سال) نیز وجود دارد.

  • معلومات در باره خدمات دواطلبانه فدرال المان (BFD) در ساکسن انهالت در این لینک: https://lsaurl.de/BFDlsa
  • مکان درخواست در خدمات دواطلبانه فدرال المان (BFD): https://www.bundesfreiwilligendienst.de/

شما میتوانید در ساکسن انهالت نیز در باره ۰منطقه۰، ۰سن۰ ، ۰طول۰ و شروع  این خدمات در این لینک جستجو کنید . https://freiwilligendienste-integriert.de/freiwilligendienst-suche/

کجا میتوانم مشاوره بګیرم؟

انجمن خارجی ها در ساکسن انهالت

ریما فیل (Rymma Fil) ( زبان روسی، اوکراینی و المانی)

تلفن: ۰۳۹۱۵۳۷۱۲۱۷

ایمیل: rymma.fil@agsa.de

آژانس داوطلبانه در هال زاله

کریستین ویکلین (Kristin Wicklein) ( زبان انګلیسی و المانی)

تلفن: ۰۳۴۵۲۱۳۸۸۲۸۵

ایمیل: kristin.wicklein@freiwilligen-agentur.de

و یا هم در یک سازمان دواطلبانه در منطقه شما:

https://www.lagfa-lsa.de/mitglieder